skrivelse

 

Samhälle och Skola

i Flens kommun- Hör ihop!

En protestsida mot ett tänkt beslut i Flens Kommunstyrelse att genomdriva ett skolstruktur projekt och lägga ner flertalet skolor i kommunens orter utan att ha ett ordentligt underlag för samhällskonsekvenser, budget och målbild.

 

LÄS VAD SOM HÄNDER OCH KOMMENTERA PÅ BLOGGEN

 

Ortsutvecklingen ska bidra till positiv utveckling genom att de olika kommun-delarna stärks och till att Flens kommuns vision för 2019 kan förverkligas. I visionen lyfts orternas särprägel fram som en av kommunens stoltheter.

 

- flen.se

Sammataget känns förslaget varken proffessionellt eller färdigt, och vem kan med gott samvete ta beslut på dessa grunder?

 

Gör om gör rätt, tack!

 

- Magnus Wirström

Var med och påverka Din röst behövs

Maila kommunen och/eller dina politiker--vi gör det enkelt att göra DIN röst hörd-Klicka här

Skrivelse inlämnad till kommunen

 

Denna skivelse lämnades till Kristina Jävegren på Flens kommun den 14 november 2013 av medlemmar från föräldragruppen

 

Skrivelse till Kommunstyrelsen inför tänkta kommande beslut den 25 nov 2013 gällande Skolprojektet.

 

En grupp av föräldrar i Malmköping, Styrelsen i Malmköpings Hembygdsföreningen, Dunker- Lilla Malma församling, Malmabygdens Byaråd, Malmköpings IF, Malmköpings Alpina Skidklubb, Styrelsen för Malmköpings IBF och Malmköpings Gymnastikförening (dessa benämns gemensamt i detta dokument som 'Malmköping') kan konstatera följande:

 

'Malmköping' ställer sig bakom att skolan skall förbättras och att något måste göras för skolan i Flens kommun, men anser att det inte finns en grund till särskiljandet mellan skolprojektet och ortsutvecklingen. Vidare anser ’Malmköping’ att skolan kan förbättras utan den radikala förändringen av skolstrukturen. 'Malmköping' anser också att det nuvarande förslaget inte gynnar en levande kommun där kommunens alla tätorter inkluderas. ’Malmköping’ anser inte heller att det liggande förslaget tar hänsyn till lärandet och skola utifrån barnens vardag.

 

Med anledning av det har vi analyserat förutsättningarna för att själva kunna skapa ett hållbart förslag, men funnit att vi saknar nödvändiga underlag för att lägga fram ett sådant. Vi håller med Skolprojektet om att det måste tas fram ytterligare analyser.

 

Vi saknar bl a. en tydlig och detaljerad ekonomisk kostnadsgenomlysning för skolan samt konsekvensanalys för den samhällsekonomiska effekten för Flens kommun.

Vi kan ej heller tydligt utläsa vilka problemområden som löses med det liggande förslaget. En kvantifierad målbild saknas också.

 

'Malmköping' anser att den framtida attraktionskraften i kommunen ligger i de levande ortsutvecklingsprojekten som idag bedrivs framgångsrikt. Vi anser också att det finns många alternativ till att få både en bra skola och ett bra samhälle. 'Malmköpings' förslag riktar in sig på att få en attraktiv arbetsplats för lärare och lärandemiljö i samverkan med samhälle, näringsliv och befolkning för hela Flens kommun.

 

'Malmköping' förutsätter att Kommunstyrelsen inför ett så viktigt kommunbeslut har till sitt förfogande kompletterande underlag enligt nedan:

 

  • En detaljerad budget över liggande Skolprojekt.
  • Tänkta finansieringsmodeller.
  • Konsekvensanalys för samhällsekonomiska effekter för Flens Kommun i sin helhet.
  • Konsekvensanalys för barnens vardag och hälsa.
  • Vilka problemområden som löses med liggande förslag.
  • Kvantifierad målbild.

 

Detta underlag vill man från 'Malmköping's sida ta del av omedelbart, senast den 15/11, för att man ska kunna slutföra och presentera ’Malmköping’s förslag.

 

Kan ej ovanstående underlag och analyser tillhandhållas, kräver ’Malmköping’ att Kommunen skjuter på beslutstidpunkten till dess att relevanta beslutsunderlag för helheten i Kommunen arbetats fram och presenterats.

 

Kopia på denna skrivelse kommer att delges alla ledamöter i Kommunstyrelsen samt alla politiska partier i Flens Kommun.